جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

دسته بندي : علوم انسانی » الهیات

 جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته  عربی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  عربی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : ترجمه و مسائل آن 
ترجمه در لغت 
« تَرجمۀ » در لغت ، بر وزن « فَعلَلَۀ » مصدر رباعی مجرد از مادة « تَرْجم یتَرْجِم » به معناي برگرداندن کلام از زبانی به
زبان دیگر است . اغلب لغت نویسان واژة « ترجمان » را مدخل اصلی « ترجمه » ذکر کـرده انـد . ابـن منظـور در لسـان
العرب می نویسد : ن« تُرجما و تَرجمان به معناي مفسر زبان و ناقل آن از زبانی به زبان دیگر اسـت . » جـوهري نیـز در
الصحاح ذیل مادة ( رجم ) می نویسد : « تَرْجم کلامه : یعنی سخن او را به زبانی دیگر تفسیر کرد ؛ تَرجمـان از ایـن واژه
است که جمعش تراجم ، بسان زعفَران و زعافر است . این واژه تَرجمان و تُرجمان نیز گفته می شود
زبیدي در شرح واژه (ترجمان) نظر جالب توجهی بیان کرده و می نویسد
« در اینکه آیا این کلمه عربی است یا معرب درغمان و در آن دخل و تصرف کرده اند، بین لغت شناسان اختلاف است
مرحوم دهخدا نیز در لغت نامه چنین آورده است : « تَرجمان ، تُرجمان ، تَرجمان : شخصی را گویند که لغتی را به زبـان
دیگر تقریر کند. این لفظ عربی و اصل آن در فارسی تَرْزبان بوده ، آن را معرب کرده اند ، تَرْزفـان گفتـه انـد . همچنـین
کسی که دانندة دو زبان باشد که صاحب یک زبان را به صاحب دیگر بفهماند و این معرب ترزبان است و ضم جـیم از آن
است که زبان به ضم اول است و به فتح نیز آمده است و بعد از معرب کردن این لفظ ، مصدر و افعال و اسماء از آن اخـذ
کردند چون تَرْجم یتَرْجِم تَرْجمۀً فَهو متَرْجِم . برخی دیگر این واژه را به ریشه آرامی ترگوم نسبت می دهند . » 
از مجموع آراء و نظرات چنین استنباط می شود که واژه « ترجمان » به معناي « متـرجم » از زبـان فارسـی وارد عربـی
شده ، زیرا وز « فعلان » به معناي اسم فاعل در عربی رایج نیست و حتی سیبویه نیز در مبحث اسم فاعـل بـه آن اشـاره
نکرده است . بر این اساس « تَرْجمیتَرْجِمتَرْجمۀً » بعد ها از آن مشتق شده است ، ایـن شـیوه از واژه سـازي در عربـی
بسیار متداول و معمول است .
مضارع ساده 
مضارع ساده در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی، در زمان حال یا
آینده دلالت کند و فاقد پیشوند می یا بـ . باشد 
مضارع ساده فارسی با مضارع عربی ـ به شرط خالی بودن از ناصب یا جازم ـ مطابقت . میکند 
مضارع ساده از فعل « »زدن 
دوم شخص مفرد: تَضرِب ، تَضرِبینَ 
مضارع اخباري 
مضارع اخباري در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی در زمان حال
یا آینده دلالت کند
معادل مضارع اخباري در عربی 
 -1 فعل مضارع به شرط خالی بودن از ناصب و جازم 
 -2 استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر، در جمله اسمیه 
معادل معنایی مضارع اخباري منفی در عربی
 -1 لا نافیه + فعل مضارع 
 -2 لیس + فعل مضارع 
 -3 ما نافیه + فعل مضارع 
ـ روزها از پسِ شبها میآیند: تأتی الایام إثرَ اللیالی 
ـ سه ماه دیگر به دانشگاه میآییم: نَرجِع الی الجامعه بعد ماضی ثلاثه أشهرٍ 
ـ روغن نشت میکند: یتَسرَّب الزَّیت ، الزَّیت متَسرِّب 
ـ دانشآموز عربی را به خوبی بلد نیست: التِّلمیذُ لایجِید (لایتقنُ) (لاحذقُ) العربیه 
مضارع اخباري معلوم از « »زدن 
دوم شخص مفرد: تَضرب ، تَضربینَ ؛ لاتَضرب ، لاتضربینَ 
مضارع اخباري «مجهول از »زدن 
نمونه سؤالات تستی 
1 - (( ان منظمۀ حقوق الإنسان لم تقم بادانۀ جرائم هولاء المجرمین)) : 
1 ) سازمان حقوق بشر نسبت به محکوم کردن جنایتهاي این جنایتکاران اقدام نکرد
2 ) سازمان حقوق انسانی به جرم این مجرمان اهمیتی نداده است
3 ) سازمان حقوق بشر با افزایش جرم مجرمان اعتراض نکرده است
4 ) سازمانی که حقوق انسانها را تامین می کند در مقابل جنایت این جنایتکاران مقاومت نکرده است
 -2 ((چه کسی آویختن زنگوله را به گردن گربه به عهده خواهد گرفت؟)) 
1 ) من سیتولی تعلیق الجرس فی رقبۀ القط 
2 ) من تولی تعلیق هذا الجرس فی رقبۀ القط 
3 ) من یریدان یتولی تعلیق الجرس فی رقبۀ القط 
4 ) من یستطیع أن یتولی تعلیق هذا الجرس فی رقبۀ القط 
3 - ((آژانس بین المللی انرژي اتمی براي استفاده از انرژي اتمی در راه اهداف صلح جویانه تاسیس شده
است)). 
1 ) منظمۀ الطاقۀ النوویۀ الدولیۀ قد أسس لاستخدام الطاقۀ النوویۀ فی الحالات السلمیۀ
2 ) لقد أسست وکالۀ الطاقۀ الذریۀ الدولیۀ للاستفادة من الطافۀ الذریۀ فی الاغراض السلمیۀ
3 ) لقد تاسست وکالۀ الدولیۀ الذریۀ للاستفادة منها فی المقاصد لاسلمیۀ
4 ) الوکالۀ الدولیۀ للطاقۀ الذریۀ وجدت لإشرافها لإستخدام المقاصد السلمیۀ للطاقۀ الذریۀ
 -4 ((روابط تجاري و سیاسی دو کشور در خلال سالهاي اخیر شاهد پیشرفت قابل ملاحظه اي بوده است)). 
1 ) ان الروابط التجاریۀ و الدبلوماسیۀ للبلدین غیر السنوات الحالیۀ شهدت تغییرات ملحوظۀ
2 ) العلاقات التجاریۀ و السیاسیۀ فی هذین البلدین شهدت توتراً مرموزاً فی هذه الأعوام
3 ) العلاقات التجاریۀ و الدبلوماسیۀ فی هذین النظامین شهدت نجاجاً ملحوظاً فی السنوات الاخیرة
4 ) ان العلاقات التجاریۀ و السیاسیۀ للبلدین قد شهدت خلال الأعوام الاخیرة تطوراً ملحوظاً.  

دسته بندی: علوم انسانی » الهیات

تعداد مشاهده: 2187 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 334

حجم فایل:10,035 کیلوبایت

 قیمت: 10,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز:9.79mb
    تعداد صفحه:334